Pravo na pristup informacijama

   

Turistička zajednica Grada Kaštela - OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/2013) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Turistička zajednica Grada Kaštela omogućuje pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje TZG Kaštela. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka.

PREUZIMANJE OBRASCA

Obrazac obavezno mora sadržavati:
- Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
- Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
- Ime, prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

PODNOŠENJE PISANIM PUTEM

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac te ga poslati:
- Poštom na adresu Turističke zajednice Grada Kaštela, Brce 1, 21215 Kaštel Lukšić
- Elektroničkom poštom na e-mail adresu: info@kastela-info.hr
- Na fax: +385(0)21 227 933
- Osobno radnim danom od 8:00 - 15:00 h

DAVANJE INFORMACIJA

Korisniku koji je na propisan način podnio zahtjev se vrši na jedan od sljedećih načina:
- neposrednim davanjem informacija,
- davanje informacija pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

NEPOTPUNI ZAHTJEVI
ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama moguće je dobiti na telefon +385(0)21 227 933.

OBRASCI ZAHTJEVA

KRITERIJE

ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

na linku

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

POSLOVNICI

PRAVILNIK O DJELOKRUGU, UNUTARNJEM USTROJSTVU, ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA TURISTIČKOG UREDA TZG KAŠTELA

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI

Planovi rada TZG Kaštela i financijski planovi

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE